A. Process à Output à Input à Storage
B. Input à Outputà Process à Storage
C. Process à Storage à Input à Output
D. Input à Process à Output à Storage