A. Karakoram range
B. Sulaiman range
C. Kirthar range
D. Hindukush range