A. Karakoram
B. Hindu kush Range
C. Pamir Plataau
D. Himalayas Range