A. Sahibzada Muhammad Khursheed
B. Sahibzada Abdul Qayum Khan
C. Arbab Sikandar Khan Khalil
D. None of them