A. Karakoram range
B. Pamirs Range
C. The Hindu Kush
D. Kirthar Range