A. effect, stimulus and response
B. stimulus, response, and exercise
C. exercise, readiness, and response
D. effect, exercise and readiness