(a) Sikandar Lodhi
(b) Babur
(c) Shah Jahan
(d) Sir Syed Ahmed Khan