Chinese tourist ________________, called Kashmir as “Ka-Shi-Mi-Lo”.

A. Hun-Tsang B. Chen LeeC. Kanji D. Hochintao