A. Hazrat Abu Bakar (RA)
B. Hazrat Umer (RA)
C. Hazrat Usman (RA)
D. Hazrat Ali (RA)